เบี้ยแก้หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์ อ่างทอง - ร้านเพชรรัตน์
เบี้ยแก้หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์ อ่างทอง