พะร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี - ร้านเพชรรัตน์
พะร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี